ประกาศ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
โดยกำหนดให้คัดเลือก (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ